top of page

Foreningens vedtægter

 

Vedtægter
§1.
Foreningens navn er Pole Fitness Vejle. Stiftet d. 8/10 2012. Hjemsted er Vejle Kommune.
§2.
Foreningens formål er at fremme motion og velvære, ved at have et sted hvor man kan dyrke motion på en anderledes, sjov og inspirerende måde, på tværs af alder, køn og etnisk bag-grund i Vejle.
§3.
Som aktive medlemmer optages unge og voksne, når de har interesse for foreningens formål.
§4.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når/hvis den finder grund til det.
§5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer medlemmer, som vælges på en stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger også en revisor. Bestyrelsens med-lemmer skal være over 18 år.
§6.
1.
Foreningens højeste myndighed er bestyrelsen, som bliver valgt på generalforsamlin-gen, der afholdes hvert år i september/oktober måned. Der indkaldes til generalforsam-lingen senest en måned før afholdelsestidspunktet ved ex. mail og opslag på forenin-gens hjemmeside, med gældende dagsorden. Revideret regnskab kan af aktive medlemmer ses ved forespørgsel, fra en måned før af-holdelse af den ordinære generalforsamling.
2.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De lægges ud på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen
3.
Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
Side 2 af 3
4.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Ved stemme-lighed bortfalder forslaget. Der kan ske skriftlig afstemning, hvis det ønskes.
5.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§7.
Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af 1 referent
3.
Aflæggelse af formandsberetning.
4.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Orientering om kontingentet.
7.
Valg til bestyrelsen.
På lige år er formand og to bestyrelsesmedlemmer på valg.
På ulige år er kassereren og 1 bestyrelses medlem på valg.
8.
Valg af suppleanter.
9.
Valg af revisor.
10.
Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling (EG) skal afholdes når flertallet af be-styrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med ledsaget af den ønskede dagsorden. EG afholdes senest 2 måneder efter fremsendt begæring og med mindst 2 ugers varsel evt. ved opslag i foreningen, og ved ex. mail, samt opslag på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for EG.
§8.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
§9.
Side 3 af 3
Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke på nogen måde for forpligtelser, der er indgået af foreningen. For dette hæfter udelukkende foreningen med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af no-gen art.
§10.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån den samlede bestyrelse.
§11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§12.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
§13.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§14.
Ved foreningens opløsning må ingen af foreningens midler tilfalde medlemmerne. Evt. formue skal bruges til kulturelle almennyttige formål i Vejle, efter generalforsamlingens beslutning.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. oktober 2012
Med ændring i 2015, 2018 og 2023

bottom of page